Webinar giver indblik i viden og erfaringer om børns motoriske udvikling

6. november 2021

I samarbejde med KL og DIF afholder FIIBL i november måned en webinarrække med fokus på bevægelse og motorisk udvikling i dagtilbud. På det første webinar, der blev afholdt d. 2/11-2021, var fokus på omfanget og mulige konsekvenser af og årsagerne til børns motoriske udfordringer.

Webinaret havde til formål at sætte streg under den eksisterende viden og dele erfaringer og resultater fra forskellige forskningsområder og sektorer. Der blev desuden budt op til refleksion og diskussion af, hvordan vi kan omsætte vores viden fra forskning til praksis.

I det følgende kan du læse en kort sammenfatning af den viden og de pointer, der kom frem på webinaret. Du kan også se de tre oplæg fra webinaret.

» Næste webinar om “Bevægelse i børnehaver, vuggestuer og dagplejer” afholdes onsdag d. 10. november kl. 13.30 – 15.30.

Oplæg 1. Motorisk udvikling – udfordringernes omfang og årsager

Sofie Weber Pant fra Databasen Børns Sundhed lagde ud med et oplæg, som tager udgangspunkt i rapporterne Motorisk udvikling i de første leve år og motoriske udvikling i indskolingsalderen. Rapporten kan tilgås her.

Læs mere ...

Sofie understregede i sit oplæg, at motorisk udvikling er en af de vigtigste udviklingsmæssige milepæle i børns udvikling. Derudover fremhævede Sofie resultater som:

 

  • En forsinket motorisk udvikling er 2 ½ gange større, hvis barnet i forvejen har fået en bemærkning til sprogbarriere og 2,9 gange større, hvis barnet i forvejen har fået en bemærkning i relation til samvær og kontakt.
  • Forsinket motorisk udvikling kan fører til andre udviklingsproblemer og udfordringer for barnet, hvilket udtrykker sig i rapporten omhandlende indskolingsbørn.
  • Barnets fysiske aktivitetsniveau hænger sammen med forekomsten af bemærkninger ift. motorisk udvikling.
  • Børn, som er aktive mindre end 1 time om dagen, har 2,1 gange større sandsynlighed for at få tre bemærkninger, frem for de børn, som er aktive mere end 1 time om dagen.
  • Der ses øget overvægt blandt udskolingsbørn, der har haft motoriske udfordringer ved indskolingsundersøgelsen.

 

Det kortlægges, at der er en sammenhæng mellem børnenes motoriske udvikling og deres sprogfærdigheder, skoletrivsel, overvægt og problemer med jævnaldrende.

 

Afslutningsvist konkluderes det, at vi fortsat skal fokusere på børnenes motoriske udvikling fra det første leveår og vigtigst af alt, skal vi diskutere, hvordan vi kan handle på baggrund af den eksisterende viden og forskning til at videreudvikle flere tilgange til at imødekomme motoriske udvikling i kommunerne.

Oplæg 2. Indsatser med det formål at fremme førskolebørns motorik og bevægelse. Hvad viser den internationale litteratur?

I sit oplæg tog Line udgangspunkt i international litteratur, som præsenterer størrelseseffekten af de eksisterende og gennemførte indsatser og interventioner på området.

Læs mere ...

De evaluerede indsatser kan opdeles i tre:

 

  1. Den struktureret motoriske træning, hvor grov-, fin-, bold- koordination og balance elementer indgår i interventionen.
  2. Bredere indsatser med både struktureret og ustruktureret fysisk aktivitet, hvor fri leg udenfor og idræt indgår.
  3. Interventioner hvor er formålet at gøre institutionen mere indbydende til fysisk aktivitet, f.eks. ved indkøb af legeredskaber, aktivitetsvenlige områder.

På baggrund af litteraturstudiets resultater konkluderes det, at hovedparten af studierne påviser en effekt, men at studierne metodisk ikke er gode nok til, at det med sikkerhed kan siges, hvilke øvelser, omfang, mm. der er optimale.

 

Ydermere præsenteres det, at indsatser som vare 1-5 måneder opnår større effekt ift. de indsatser, som varer længere end 6 måneder. Måling af fysisk aktivitet og motorik er en kompleks størrelse, og bærer præg af ringe kvalitet. Baggrunden er bl.a. for få deltagere i studierne, og at de fleste studier er udført i USA og Australien, hvilket kan gøre det udfordrende at overføre resultaterne til danske forhold.

 

I sit oplæg opfordrede Line til, at vi forsat skal have fokus på bevægelse og fysisk aktivitet i dagsintuitionerne, med henblik på at skabe grundlag for børnenes bevægelsesglæde og deres motoriske kompetencer.

Oplæg 3. Bevægelse og motorisk udvikling i dagtilbud. Udfordringer, omgang og årsager

Vibeke Grandt fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole afsluttede webinaret med et oplæg om centrale udfordringer i relation til bevægelse og motorisk udvikling i dagtilbud.

Læs mere ...

I sit oplæg stillede Vibeke en række reflektoriske spørgsmål, som lagde op til omtanke og diskussion af kvaliteten af den eksisterende viden. Problemerne med motorikken forsvinder ikke af sig selv, men giver derimod barnet en række følgevirkninger, som kan have store konsekvenser for barnets bevægelsesliv.


Vibeke præsenterede, at der er flere interventioner, som viser en effekt af fysioterapeutiske interventioner, som har vist sig at have en signifikant effekt på børnenes motoriske udfordringer – specielt hvis der sættes ind tidligt.

 

Vibeke konkluderede, at vi skal blive bedre til at undersøge børns motoriske færdigheder, og at kvaliteten i disse undersøgelser skal hæves. Vi skal blive mere opmærksomme på, hvad det er, som vi kigger efter, vores teoretiske afsæt og ikke mindst finde de børn, som har bevægelsesmæssige udfordringer. Vibeke understregede vigtigheden af, at kombinere det bedste fra vores pædagogiske og medicinske paradigme til at forstå denne praksis endnu bedre. Dette med henblik på at forstå kompleksiteten af sammenhængen mellem barnets motorik og andre bevægelsesbaseret praksisser.

Se de tre oplæg fra webinaret

Oplæg 1. Sofie Weber Pant
Databasen Børns Sundhed

Med baggrund i Databasen Børns Sundhed præsenterer Sofie, hvad vi ved om børn med motoriske udfordringer, og hvilke prædiktorer, der er undersøgt.

Oplæg 2. Line Grønholt Olesen
Adjunkt ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet

Med baggrund i systematiske litteratursøgninger, præsenterer Line viden om internationale indsatser omhandlende bevægelse og motorik for børn i 0-6-årsalderen.

Oplæg 3. Vibeke Grandt
Lektor i fysioterapi ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Med udgangspunkt i sin viden på området præsenterer Vibeke en diagnose- og screeningsbaseret tilgang til børn med motoriske udfordringer

Scroll to Top