SundSkole 2020: Et solidt fundament for arbejdet med børn og unges sundhed og læring

14. april 2021

Syddansk Universitet har færdiggjort evalueringsrapporten om projektet SundSkole 2020 i Aabenraa Kommune, der har været støttet af A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Aabenraa Kommune igangsatte i 2016 projektet SundSkole 2020. Det samlede budget i projektperioden udgør godt 24 millioner kroner, og A.P. Møller Fonden har støttet projektet med fem millioner kroner, der blandt andet har været øremærket opkvalificering af ledere og det pædagogiske personale. Formålet var at øge læring blandt kommunens 6300 folkeskoleelever gennem et fokus på trivsel, sundhed og bevægelse. Alle elever skulle tilbydes en mere varieret og mindre stillesiddende skoledag, mens der også skulle skabes rammer for lærerige og gode samarbejder mellem skolerne og kommunens foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner.

Projektets evalueringsrapport, som er udarbejdet af Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring på Syddansk Universitet, er nu afsluttet. Mens andre undersøgelser viser, at udviklingen i bevægelse i skolen er gået i stå, kan der i Aabenraa Kommune spores en positiv udvikling over de fire år. Rapporten viser, at flere elever angiver at bevæge sig hver dag, og færre angiver at bevæge sig sjældent eller aldrig. Samtidig er der også flere elever, der bevæger sig i frikvarterne, og flere, som cykler eller går i skole.

På trods af den positive udvikling er SundSkole 2020 ikke i mål med den ambitiøse målsæt­ning om, at 90 procent af eleverne skal angive at bevæge sig i undervisningen hver dag eller nogle dage om ugen. Den andel steg fra 71 procent i 2017 til 79 procent i 2020, hvilket betyder, at der stadig vil være et fokus på den aktive skoledag for at få de sidste elever med.

– Vi har været utrolig glade for at have gennemført dette ambitiøse program, da vi i Aabenraa Kommune vil være med til at skabe gode rammer for sundhed, bevægelse og læring i folkeskolen. SundSkole 2020 har givet os værdifuld erfaring, vi kan arbejde videre med, siger borgmester Thomas Andresen, hvortil formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget, Kirsten Nørgård Christensen, supplerer:

– Projektet har lagt et stærkt fundament for, at skolerne og personalet kan arbejde videre med lokale indsatser relateret til børn og unges sundhed, trivsel og bevægelse. Rapporten beskriver, at SundSkole 2020 opfattes som vigtigt og relevant for skolernes arbejde med sundhed, trivsel og bevægelse, siger hun.

Fra lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet Lars Breum Christiansen, der har været med til at udarbejde evalueringsrapporten, lyder det:

– Den samlede evaluering giver et unikt indblik i og et interessant perspektiv på, hvordan man kan arbejde med en aktiv og varieret skoledag i en hel kommune på én gang. Opsamlingen af erfaringerne, som kommunen og skolerne har gjort sig i SundSkole 2020, bidrager dermed med værdifuld viden, som kan anvendes af andre kommuner og skoler til det fremadrettede arbejde med sundhed, bevægelse og læring.

Sekretariatsleder i A.P. Møller Fonden, Hans Kristian Kristensen, udtaler:

– Det er positivt, at Aabenraa Kommune overordnet set har udviklet sig i den ønskede retning i projektperioden. Vi hæfter os blandt andet ved den vellykkede faglige opkvalificeringsindsats, der er hovedfokus for fondens folkeskoledonation, og vi glæder os over, at Aabenraa Kommune forventer at videreføre og bygge videre på projektet til gavn for alle elever i kommunen. En fortsat indsats er helt i tråd med evalueringen. Den vidner jo blandt andet om, at det kræver en langsigtet og vedholdende indsats at opnå varige forbedringer for eleverne.

SundSkole 2020 løb oprindeligt fra 2016 til udgangen af 2020, men er forlænget til 30. juni 2021. Skolechefen har i foråret 2021 nedsat en arbejdsgruppe, som er ved at tage stilling til, hvilke elementer fra SundSkole 2020-programmet som skal videreføres, så det får sin rette form og støtter op om de strategiske målsætninger, Aabenraa Kommune har for sine folkeskoler.

Nyheden oprindeligt bragt på Ritzau

Foto: Aabenraa Kommune

Om rapporten

Rapporten er udarbejdet af Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL).

FIIBL er oprettet i fællesskab af UCL Erhvervsakademi & Professionshøjskole, Professionshøjskolen UC SYD og Syddansk Universitet.

FIIBL’s formål er gennem forskning og udvikling at fremme børn og unges muligheder for en fysisk aktiv tilværelse, der styrker deres sundhed, trivsel og læring. Et af FIIBL’s primære fokusområder er implementerings- og praksisforskning relateret til børn og unges fysiske aktivitet og bevægelse.

Lars Breum Christiansen
Lektor

Institut for Idræt og Biomekanik
Syddansk Universitet

+45 6060 7940
lbchristiansen@health.sdu.dk

Yderligere kontaktinformation

Skolechef Aabenraa Kommune, Rasmus Andreassen, tlf.: 26 71 59 63; e-mail: randr@aabenraa.dk

Projektansvarlig for SundSkole 2020 Aabenraa Kommune, Lea Kølby, tlf.: 24 90 20 94; e-mail: lkd@aabenraa.dk

Kommunikationskonsulent Aabenraa Kommune, Claus Bøge Jensen, tlf.: 73 76 69 96; e-mail: cbje@aabenraa.dk

Scroll to Top