2 / 4

PLANLÆG

Planlægningsfasen bygger videre på den indledende udforskning. Formålet er at gå videre med det videns- og erfaringsgrundlag, I har opbygget i den første fase og begynde planlægningen af jeres implementeringsproces.

Et kerneelement i planlægningsfasen er udarbejdelse af en klar, overskuelig og velargumenteret implementeringsplan, der indeholder en udførlig udredning af forløbet og byder på klare argumenter for, hvorfor I gør som I gør.

En grundig implementeringsplan vil hjælpe jer med at begrunde prioritering af aktiviteter, udpege en klar retning for implementeringsprocessen samt understøtte det kontinuerlige kommunikationsarbejde med at opbygge og fastholde involverede parters indbyrdes forståelse af indsatsens hovedmål og virkemidler.

Et andet væsentligt element er rekruttering og involvering af de nøglepersoner, som I identificerede i udforskningsfasen. Det kan i den forbindelse anbefales at være skarp på, hvordan og i hvilket omfang nøglepersoner involveres i den samlede indsats forskellige dele. Hvordan vil nøglepersoner fx selv blive påvirket af indsatsen, hvilke ressourcer har de til at gå ind i implementeringsarbejdet og hvilke umiddelbare (eksterne) faktorer kan få betydning for implementeringen?

I planlægningsfasen kan der også blive brug for at udarbejde et design for kompetenceudvikling af de nøglepersoner, der skal stå for den konkrete indsatsimplementering. Opbygning af nye eller skærpelse af nuværende kompetencer er ofte en forudsætning for kvalificeret levering hos dem det i sidste ende handler om: Børn og unge med bevægelseshandicap. Kompetenceudviklingsforløb kan med fordel opbygges i flere etaper, hvor forudgående implementeringserfaringer anvendes til yderligere udvikling. Til fx den kommende afprøvningsfase kan det være værd at knytte supplerende kompetenceudviklingselementer, hvor der fx følges op på det lærte, afprøvede og erfarede.

Følgende aktiviteter/værktøjer kan være brugbare for de personer, der står for at lede implementeringsprocessen:

  • Afsæt tid til fælles diskussioner om, hvordan indsatsen passer ind i og/eller kan integreres med eksisterende praksis

  • Giv tid og skab en struktur for fælles refleksioner blandt nøglepersoner – bl.a. med fokus på udvikling og kvalitetssikring

  • Giv mulighed for sparring og feedback om implementeringsprocessen

  • Hav et vedvarende fokus på support, vejledning og opmuntring for at sikre engagementet blandt nøglepersoner.

Scroll to Top