Forskningsprojekter

På denne side kan du læse mere om vores projekter inden for praksis-implementerings-forskning i forhold til børn, unge og fysisk aktivitet.  

Implementering af bevægelse i skolen

2021 - 2022

I et samarbejde med Center for Grundskoleforskning igangsætter FIIBL i starten af 2021 to nye projekter, med fokus på implementering af bevægelse i skolen. Målet er at bidrage med mere sikker viden om, hvordan effektive indsatser udvikles, omsættes og virker i praksis. Ambitionen er også at opbygge en bredtfavnende teoretisk model, der tager afsæt i grundskolen som arena. Konkret sættes følgende forskningsprojekter i gang:

  1. Implementering af skolebaseret fysisk aktivitet med fokus på skolen som organisation
  2. Lærere og pædagogers motivation for og kapacitet til at integrere bevægelse i undervisning og læring.

I projekterne udarbejdes der både handlingsorienterede produkter om, med og for praksis og artikler til udgivelse i nationale og internationale tidsskrifter.

For mere info kontakt:
Thomas Skovgaard, Centerleder i FIIBL
tskovgaard@health.sdu.dk

Jonas Vestergaard Nielsen, post doc.
jvestergaard@health.sdu.dk

Jonas kan kontaktes for yderligere input om forskningsprojektet Implementering af skolebaseret fysisk aktivitet med fokus på skolen som organisation.

Louise Stjerne Knudsen, post doc.
lsknudsen@health.sdu.dk

Louise kan kontaktes for yderligere input om forskningsprojektet Lærere og pædagogers motivation for og kapacitet til at integrere bevægelse i undervisning og læring.

SALFA:KIDS

2019 - 2022

Sund og Aktiv Livsstil for Børn og Unge med Bevægelseshandicap

Bevica Fonden har bevilget 2.451.000 kr. til realisering af forskningsprojektet Sund og Aktiv Livsstil for Børn og Unge med Bevægelseshandicap. 

Formålet er at skabe viden om, hvordan danske kommuner kan skabe og understøtte mulighederne for, at børn og unge med bevægelseshandicap kan deltage i fysisk aktivitet, leg og bevægelse.

Projektet udføres i samarbejde med en række danske kommuner, hvor der afdækkes barrierer og facilitatorer af betydning for målgruppens muligheder for at deltage i fysisk aktivitet. I forlængelse heraf udvikler og afprøver deltagende kommuner nye modeller og løsninger på tværs af sektorer, forvaltninger og fagligheder. Erfaringerne herfra omsættes til anbefalinger, der kan kvalificere kommunernes indsats på området. Erfaringerne omsættes også til handlingsplaner, der kan danne udgangspunktet for lignende udviklingsprocesser i andre danske kommuner.

Projektet varetages af forskningsenheden Active Living, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU og Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL), UCL og SDU.

Kontaktinfo: 
Thomas Skovgaard, Projektleder
tskovgaard@health.sdu.dk

Christian Røj Voldby, Ph.d.-studerende, 
cvoldby@health.sdu.dk

SundSkole 2020

2016 - 2020

Aabenraa Kommune har i perioden 2016-2020 med støtte fra A.P. Møller Fonden afsat midler til markant opgradering af kommunes folkeskoler med hensyn til organisering, medarbejderkompetencer og tilgængelige ressourcer til forbedring af børn og unges sundhed og bevægelse. Alt i alt medvirker 6 delprojekter til at forbedre undervisningen og gøre den mere inddragende og sætte eleverne i spil, så de i højere grad lærer at tage ansvar, engagere sig og tage initiativ til udviklingen af deres lokalsamfund.

Formålet med den samlede indsats er at øge 6300 folkeskoleelevers læring gennem fokus på trivsel, sundhed og bevægelse. Som en selvstændig del af SundSkole 2020 gennemfører FIIBL ekstern følgeforskning på Aabenraas Kommunes femårige indsats. Evalueringen blev afsluttet i december 2020. 

Kontakt:
Lars Breum Christiansen
lbchristiansen@health.sdu.dk
Tlf.: 6550 4468

iMOOW!

2017 - 2020

iMOOW! – det gode bevægelsesliv i skolen

iMOOW! projektet handler om at udvikle bevægelse og skabe mere læring for eleverne i de faglige fag, øge elevernes trivsel og skabe variation i skoledagen.

iMOOW! projektet er i gang på 20 skoler. Alle skoler har et iMOOW! team (5-6 pædagoger og lærere og en iMOOW! medarbejder). Teamet udvikler bevægelse målrettet elevernes trivsel og læring i de enkelte fag. Herefter afprøves aktiviteterne i praksis i klasserne og bagefter reflekterer teamet over hvad der fungerer og ikke fungerer og nye aktiviteter udvikles.

iMOOW! er støttet af Nordea-fonden og afvikles i samarbejde med medarbejdere fra VIA University College, FIIBL og Norges Idrettshøgskole.

Kontaktinfo: 
Thomas Skovgaard 
tskovgaard@health.sdu.dk

SPIF

2021 - 2022

Status på idrætsfaget

SPIF-projektet er et projekt der løbende tager temperaturen på idrætsfaget i skolen i Danmark.

Det primære datasæt i SPIF-projektet er de spørgeskemaundersøgelser, der er gennemført i 2004 (af Danmarks Evalueringsinstitut), 2011 og 2018 (af UC SYD). Ud over spørgeskemadata trækker projektet på interviews af idrætslærere, elever og skoleledere.

Projektet er formidlet i foreløbigt to såkaldte SPIF-rapporter, der delvist beskriver status på idrætsfaget samt fagets udvikling siden 2004.

Projektet er fortløbende og en ny datagenerering er under planlægning.

Kontaktinfo: 
Jesper von Seelen 
jvse@ucsyd.dk

Activate

2021 - 2022

Et projekt om “Physical Active Living (PAL)”

ACTIVATE et EU-projekt, hvor partnere fra seks europæiske lande samarbejder om at udvikle gratis online-materialer til lærere og elever med fokus på at integrere bevægelse i den boglige undervisning. Derudover, sigter projektet efter at udvikle konkrete værktøjer til at undersøge, hvilke barrierer for implementering af bevægelse i undervisningen, lærere og elever i Europa oplever.

Der er stor forskel på både uddannelses- og bevægelseskulturer i Europa, og det giver studerende og lærere forskellige muligheder for at implementere bevægelser. Samtidig kan der på tværs af landegrænser være forskellige holdninger forbundet med at implementere bevægelse i løbet af skoledagen.

Projektet skal bidrage med viden om, hvordan initiativer med fokus på bevægelse kan designes samt bidrage med helt konkrete og anvendelige aktiviteter og undervisningsforløb.

Kontaktinfo: 
Claus Løgstrup Ottesen
cott@ucsyd.dk

SUGAPAS

2021 - 2022

Et projekt om Exergames 

SUGAPAS er et EU projekt, der fokuserer på exergames – online spil med fokus på fysisk aktivitet.

Projektet afvikles med partnere fra hele Europa, og projektet har til formål at bidrage med konkrete løsninger og aktiviteter samt forskning om, hvordan elever i forskellige dele af Europa oplever online initiativer i forhold til at skabe gode sundhedsvaner. 

Projektet bruger forskellige online initiativer til at skabe øget bevidsthed hos eleverne omkring en række sundhedsrelaterede emner som kost, fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd. 

Kontaktinfo: 
Jesper von Seelen 
jvse@ucsyd.dk

Scroll to Top