Udeskole under Covid-19

Erfaringer fra indskolingen i et tværprofessionelt perspektiv 

2021 – 2022

Projektet Udeskole under Covid-19 har til formål at undersøge, hvilke erfaringer lærere og pædagoger i indskolingen har gjort sig med udeundervisning og udeaktiviteter under Covid-19.

Landets lærere og pædagoger fik med genåbningen af skolerne under Covid-19-pandemien en tvungen opgave – nemlig at varetage udeundervisning og udeaktiviteter som led i at mindske smitterisikoen. Som følge af denne øgede opmærksomhed på at lave skole udendørs, er det relevant at komme tættere på det pædagogiske personales praktiske, pædagogiske og didaktiske erfaringer med at gennemføre anden skolehverdag.

Forskning i Udeskole har gennem de sidste to årtier været aktuel i dansk kontekst fx via projektet TEACHOUT. Disse forskningsprojekter peger på, at udeskole har flere positive effekter i et elevperspektiv bl.a. i forhold til trivsel, læring, motivation, bevægelse og relationsdannelse. Et af forbeholdene i TEACHOUT projektet var, at de lærere som meldte sig til projekt Udeskole i forvejen var optaget af udeskole som arbejdsform. Dermed blev de positive effekter af det at lave udeskole måske i højere grad båret af lærernes egen motivation for netop den undervisningsmetode. 

I dette forskningsprojekt ønsker vi at få indsigt i indskolingslæreres og skolepædagogers erfaringsviden med afsæt i følgende undersøgelsesspørgsmål:

Hvad erfarer klasseteamet (lærere og pædagoger) som henholdsvis muligheder, understøttende faktorer og udfordringer i arbejdet med udeundervisning og udeaktiviteter i deres indskolingsklasse under Covid-19 (fra april 2020 til nu)?

Der gennemføres syv fokusgruppeinterviews med klasseteams i indskolingen i foråret 2021. Data analyseres og formidles i efteråret 2021 og foråret 2022.

Projektleder
Karine Bertelsen / kber@ucsyd.dk

Projektmedarbejdere
Tine Hedegaard Bruun / thbr@ucsyd.dk
Jesper Von Seelen / jvse@ucsyd.dk
Julie Dalgaard Guldager / jdgu@ucsyd.dk

Projektet hører til under forskningsprogrammet Barndomspædagogik, bevægelse og sundhedsfremme på UC SYD. 

Scroll til toppen