Seminar om kvalitative metoder i bevægelses- og idrætspædagogisk forskning

På professionshøjskolerne såvel som på universiteterne pågår der indenfor idræts- og bevægelses-forskningen en mængde udviklings- og forskningsprojekter med anvendelse af kvalitative metoder. At bedrive kvalitativ forskning kræver tid, øvelse og engagement, og der er stigende krav om, at forskningsmetoderne er velfunderede og anerkendte. På samme tid dukker nye og kreative forsknings- og formidlingsmetoder op. Det giver nye muligheder, men stiller også nye krav til forskeren. Det er derfor relevant at sætte fokus på kvalitet i kvalitative metoder indenfor idræts- og bevægelsesområdet, samt samle og udveksle erfaringer omkring arbejdet med an-vendelsen af metoderne.

Med dette som afsæt er der taget initiativ til dette forskningsseminar, hvor aktører indenfor dansk bevægelses- og idrætspædagogisk forskning, i spændet fra 3-23 år (pædagogik og uddannelse), kan mødes og inspirere hinanden, samt diskutere og udvikle forskningsmetoder på dette felt. Der vil under seminaret blive rig lejlighed til at præsentere egen forskning og udviklings-arbejder både i mundtlige oplæg og i poster sessioner, ligesom der vil være god plads til erfarings-udveksling og dialog.

Formålene med dette seminar er at:

 • styrke arbejdet med kvalitative metoder,
 • inspirere til arbejdet med kvalitative forskningsmetoder,
 • stille spørgsmål til
 • og diskutere kvalitative metoders styrker og begrænsninger.

På længere sigt er det hensigten, at seminaret danner afsæt for et fælles nationalt netværk om-kring kvalitativ forskning indenfor det idrætspædagogiske og bevægelsespædagogiske område.

Sted: Idrætshøjskolen Bosei https://www.bosei.dk/
Tid: Onsdag d. 29. nov. 2017 fra 10.00 til 20.30.
Pris: Kr. 750,- mulighed for overnatning: kr. 400,- inkl. linned.

Program og tilmelding

Bidragsyder

Alle bidrag, posters og mundtlige oplæg, tilmeldes ved at indsende abstract på 150 til 300 ord.

Deadline for indsendelse af abstract er 29. oktober 2017. Alle forskningsprojekter, der anlægger en kvalitativ eller tværvidenskabelig tilgang til idræts- og bevægelsesforskning har interesse, men følgende mulige temaer kan guide oplæg:

 •  innovative metoder
 •  aktionsforskning og -læring
 •  teknologiske muligheder i kvalitativ forskning og i idræts- og bevægelsespædagogik
 •  udfordringer i undersøgelser med og af børn og unge, herunder etiske spørgsmål
 •  forskning i egen praksis
 •  behandling af data
 •  udfordringer i tværfaglig forskning

For mundtlige oplæg opfordres til at man fokuserer på at diskutere og reflektere metoderne i sit studie. Derfor bedes alle oplæg forholde sig til spørgsmålene: hvorfor valgte du denne metode til dit studie eller i dit udviklingsarbejde? Hvilke fordele og ulemper var der ved dette valg? Samtidigt opfordres til forholdsvis korte præcise oplæg, hvor du og deltagere stiller spørgsmål til den efter-følgende debat. Eksempelvis 10 min oplæg og 10 min debat.

Posters præsenteres i en maksimal størrelse a A0 eller roll-up á maksimal bredde på 80 cm. Po-sterpræsentationen vil indeholde 5 min præsentation efterfulgt af 10 min debat.

Alle indlæg sendes til Lars Elbæk: lelbaek@health.sdu.dk 

Henvendelse for afklarende spørgsmål kan stilles til:
Aksel Bendsen akbe@ucl.dk / 2047 8980
Annemari Svendsen amsvendsen@health.sdu.dk / 21144785
Lisbeth Runge Larsen lrla@ucl.dk / 2819 2823
Lars Elbæk lelbaek@health.sdu.dk / 21401943

Seminaret er et samarbejde mellem Institut for Idræt og Biomekanik, Forskningsenheden Learning & Talent in Sport, SDU University College Lillebælt
Forsknings- og innovationscenter i Idræt, Bevægelse og Læring og Læreruddannelsens Idrætslærerforening