Projekter i FIIBL

 

 

 

 

Forskningsinitiativet for Idrætsefterskoler

Et nyt forskningsinitiativ mellem FIIBL og de tre idrætsefterskoler Glamsdalens Idrætsefterskole, Vejstrup Efterskole og BGI Akademiet har til formål at styrke idrætsefterskolernes og det fælles vidensgrundlag.

Gennem forskningsprojektet undersøges det, hvordan idrætsefterskolerne arbejder med de tre områder Idræt, Dannelse og Uddannelse, og hvordan samspillet er mellem dem. I projektet fokuseres der blandt andet på, hvad det er, der gør, at mange unge oplever tiden på en idrætsefterskole, som noget helt unikt. 

Som en central del af forskningsinitiativets indledende faser gennemføres specialeprojekter med kandidatstuderende fra SDU og bachelorprojekter med studerende fra UCL, der alle undersøger aspekter relateret til projektets fokus. De studenterdrevne projekter koordineres af forskningsmedarbejdere fra FIIBL, som også opsamler og formidler viden i form af en spørgeskemaundersøgelse og en komparativ analyse til gavn for dels idrætsefterskolernes skole- og undervisningsvirksomhed og dels den generelle indsigt i sektoren.

Resultater fra projektet præsenteres ved en konference i august 2019. 

Kontaktinfo
Lise Maria Elkrog-Hansen, projektleder
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
lmel@ucl.dk
Tlf: 2232 9271

Søren Smedegaard, Centerkoordinator i FIIBL
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
sosm@ucl.dk
Tlf.: 2866 8884

Tilpasset Idræt og Bevægelse i Skolen (TIBIS)

Undervisningministeriet har bevilget 1.2 millioner kroner til projektet “Tilpasset Idræt og Bevægelse i Skolen” (TIBIS). Projektet har til formål at sikre alle elevers deltagelse i grundskolens idrætsundervisning. TIBIS har særligt fokus på, hvordan idrætslærere kan imødekomme elever med fysiske og psykiske handicaps. Projektet løber fra januar til august 2019. 

Midlerne skal blandt andet bruges til at udvikle en række konkrete didaktiske og specialpædagogiske løsninger og værktøjer, der understøtter og kvalificerer den allerede eksisterende praksis.

TIBIS er et samarbejde mellem FIIBL, Handicapidrættens Videnscenter, Parasport Danmark, UC Nordjylland, KOSMOS/UCSYD, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Institut for Idræt og Biomekanik på SDU samt en række idrætslærere og skoler.

  Læs mere om TIBIS

Kontaktinfo
Søren Smedegaard, projektleder 
Centerkoordinator, FIIBL
sosm@ucl.dk
Tlf.: 2866 8884

 

Langhøjskolen

FIIBL og Langhøjskolen i Hvidovre har indgået et samarbejde, om en undersøgelse af, hvordan Langhøjskolen arbejder med bevægelse i skoledagen. Undersøgelsen afsluttes i marts med en rapport samt en præsentation af de væsentligste resultater. 

Resultaterne skal bidrage til dels, at Langhøjskolen bliver klogere på, hvad de gør, og hvad de med fordel kan gøre anderledes, og dels at inspirere andre skoler til, hvordan man kan implementere 45 minutters daglig motion og bevægelse i skoledagen.

Kontaktinfo:
Andreas Bolding Christensen
Underviser i idræt og bevægelse på læreruddannelsen
abch@ucl.dk
Tlf.: 21488666

Sund og Aktiv Livsstil for Børn og Unge med Bevægelseshandicap

Bevica Fonden har bevilget 2.451.000 kr. til realisering af forskningsprojektet Sund og Aktiv Livsstil for Børn og Unge med Bevægelseshandicap. Projektet er en videreførelse af en forundersøgelse og løber frem til ultimo 2021.

Formålet er at skabe viden om, hvordan danske kommuner kan skabe og understøtte mulighederne for, at børn og unge med bevægelseshandicap kan deltage i fysisk aktivitet, leg og bevægelse.

Projektet udføres i samarbejde med en række danske kommuner, hvor der afdækkes barrierer og facilitatorer af betydning for målgruppens muligheder for at deltage i fysisk aktivitet. I forlængelse heraf udvikler og afprøver deltagende kommuner nye modeller og løsninger på tværs af sektorer, forvaltninger og fagligheder. Erfaringerne herfra omsættes til anbefalinger, der kan kvalificere kommunernes indsats på området. Erfaringerne omsættes også til handlingsplaner, der kan danne udgangspunktet for lignende udviklingsprocesser i andre danske kommuner.

Projektet varetages af forskningsenheden Active Living, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU og Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL), UCL og SDU.

Kontaktinfo: 
Thomas Skovgaard, Projektleder
Lektor og Centerleder i FIIBL
tskovgaard@health.sdu.dk

Christian Røj Voldby
Ph.d. studerende, Institut for Idræt og Biomekanik
cvoldby@health.sdu.dk

Bevægende Læring

MOVE programmet Bevægende Læring på UCL har fokus på at skabe studie- og læringsmiljøer med højt fagligt udbytte og kvalitet gennem anvendelse af bevægelse i læreprocesser og ved at skabe et aktivt campusmiljø kendetegnet ved at prioritere bevægelse som en del af kulturen på campus. Gennem en såkaldt bevægelses task-force blandt undervisere søger projektet på tværs af UCL’s uddannelser at udvikle en ny praksis, hvor bevægelse er en didaktisk kategori, der anvendes til at forøge og konsolidere læring af teoretiske emner.

Bevægelsesambassadører blandt de studerende på tværs af uddannelser understøtter gennem tiltag, arrangementer, input i undervisningen mm. en bevægelseskultur blandt medstuderende på campus, der har til formål at fremme et aktivt bevægelsesmiljø.

Kontakt:
Projektleder Søren Smedegaard,
sosm@ucl.dk 
Tlf.: 2866 8884

 

Alle skal lære at svømme

Alle skal lære at svømme er et treårigt forskningsprojekt, hvor svømmeundervisningen, som vi kender den i folkeskolen i dag, bliver undersøgt med henblik på at komme med anbefalinger til, hvordan svømmeundervisningen kan gribes an på alternative og bedre måder.

Alle skal lære at svømme er igangsat af Dansk Svømmeunion og TrygFonden. FIIBL deltager som forskningspartner. 

  Se mere her.
  Læs den fulde rapportserie 

Kontakt:
Centerleder, Thomas Skovgaard
tskovgaard@health.sdu.dk

Trivsel og Bevægelse i Skolen

Projektet har fokus på at udvikle og afprøve en bredtfavnende skolebaseret fysisk aktivitetsindsats. Formålet er at øge børns motivation og glæde ved bevægelse, med særlig fokus på at styrke deres fysiske selvopfattelse og generelle trivsel.

Der tages udgangspunkt i ’skolens dagligdag’ med den hensigt at udvikle forslag til indsatser og aktiviteter, som kan implementeres i skoler på tværs af landet. Trivsel og Bevægelse i Skolen er støttet af TrygFonden. 

  Se mere her.

Ny inspiration til idræt og bevægelse i skolen
Med afsæt i projektets resultater, er der produceret syv vidensvideoer med fokus på områderne idrætsundervisning, brain breaks og frikvartersaktiviteter

  Se alle videoer på FIIBLs YouTubekanal. 

Kontakt:
Lektor Lars Breum Christensen
lbchristiansen@health.sdu.dk 
Tlf.: 6550 4468

Active Healthy Kids

FIIBL er partner i det internationale netværk Active Healthy Kids Global Alliance. Netværket indbefatter p.t. 49 lande og består af forskere, sundhedsprofessionelle og andre interessenter, som samarbejder om at formidle og forbedre indsatser vedrørende børn og unge i relation til fysisk aktivitet.

  Se mere her.

Kontakt:
Centerleder, Thomas Skovgaard
tskovgaard@health.sdu.dk
Tlf.: 2498 4064

 

Efterskolernes muligheder i forhold til idræt, leg og bevægelse i den åbne skole

Idrætsefterskolernes rolle i den åbne skole er et følgeforskningsprojekt, der overordnet har til hensigt at bidrage med kvalificeret og relevant viden vedrørende idrætsefterskolernes muligheder og udfordringer i relation til folkeskolereformen, der ligger op til mere bevægelse i hverdagen – bl.a. via øget samarbejde med det lokale miljø og –foreningsliv.  
 
Forskningsprojektet udgør en selvstændig del af projektet Efterskolernes muligheder i forhold til idræt, leg og bevægelse i den åbne skole initieret af Hellebjerg Idrætsefterskole. Nævnte projekt gennemføres i skoleåret 2016/2017 og har overordnet til formål at styrke efterskoleelevernes dannelsesproces og fremme deres foreningsengagement ved at bidrage til undervisning af elever ved Juelsminde Skole. 
 
Kontakt: 
Akademisk medarbejder Danielle Nørager Johansen 
djohansen@health.sdu.dk
 
 

SundSkole 2020

Aabenraa Kommune har i perioden 2016-2020 med støtte fra A.P. Møller Fonden afsat midler til markant opgradering af kommunes folkeskoler med hensyn til organisering, medarbejderkompetencer og tilgængelige ressourcer til forbedring af børn og unges sundhed og bevægelse. Alt i alt medvirker 6 delprojekter til at forbedre undervisningen og gøre den mere inddragende og sætte eleverne i spil, så de i højere grad lærer at tage ansvar, engagere sig og tage initiativ til udviklingen af deres lokalsamfund.
 
Formålet med den samlede indsats er at øge 6300 folkeskoleelevers læring gennem fokus på trivsel, sundhed og bevægelse. Som en selvstændig del af SundSkole 2020 gennemfører FIIBL ekstern følgeforskning på Aabenraas Kommunes femårige indsats.
 
 
Kontakt:
Lektor Lars Breum Christensen
lbchristiansen@health.sdu.dk 
Tlf.: 6550 4468

Talent, potentiale og social mobilitet

Odense Kommunes treårige indsats Talent, potentiale og social mobilitet har som overordnet mål at understøtte og fremme, at alle odenseanske børn og unge bliver den bedst mulige version af sig selv, uafhængigt af social baggrund. Derfor har Odense Kommune fra 2015-2018 igangsat en række indsatser i skole- og institutionsregi.

I foråret 2015 blev indsatsen Basecamp15 gennemført.

Indsatserne Høje ambitioner for udsatte børns læring, med fokus på at styrke det tværfaglige samarbejde omkring barnet og Nære netværk for børn i udsatte positioner, der har fokus på at styrke brugen af familierådslagning i Odense Kommune gennemføres primo 2016 indtil medio 2018.

I skoleåret 2017-2018 gennemføres indsatsen Talent. En indsats med fokus på at motivere elever til at gøre det endnu bedre i forhold til grundskolens fagfaglige elementer samt at sikre deltagende elever gode oplevelser med faglige fællesskaber på egen skole.

FIIBL gennemfører ekstern følgeforskning på Odense Kommunes fireårige indsats. Følgeforskningen har til formål at (1) evaluere indsatsen, (2) bidrage med bearbejdet information, der kan udvikle indsatsen – bl.a. ved at udarbejde statusrapporter i forbindelse med fastsatte målinger – samt (3) frembringe ny viden om virkningsfulde og bæredygtige (herunder driftsrentable) måder at sikre effektiv indsats i relation til forløbenes formål og mål.

Kontakt:
Projektleder, Lise Maria Elkrog Hansen
lmhansen@health.sdu.dk 
Tlf.: 22329271

Ta fat om dansen!

Med Ta’ fat om dansen! vil Dansehallerne – initiativtager og projektleder bag projektet – gennem nye partnerskaber udvikle forskelligartede, handlingsrettede og varige muligheder for, at en stor del af den danske befolkning kan få adgang til dans, som en social og æstetisk aktivitet, der skaber glæde, læring, fællesskab og øget fysisk såvel som mental velvære. FIIBL er sammen med Institut for Idræt og Biomekanik (IOB) evalueringspartnere på projektet.

  Se mere her.

Kontakt:
Lektor Susanne Ravn 
sravn@health.sdu.dk 
Tlf.: 6550 3468

The SPEACH Project

FIIBL er med i et nyt stort EU projekt sammen med partnere fra flere europæiske lande. Projektet hedder SPEACH og formålet er at forberede elever og unge atleter på en sundere livsstil. For at opnå dette vil projektet udvikle HEPA (Health Enhancing Physical Activity) moduler, der integreres på eksisterende uddannelser inden for området sport coaching og idrætsundervisning – målrettet idrætsundervisere og sports trænere/coaches.

  Se mere her.

Contact information:
Ass. professor Thomas Skovgaard (WP2 leader)
tskovgaard@health.sdu.dk
Tlf.: 2498 4064

PhD projekter i FIIBL

Procesevaluering af Svendborgprojektet; Vidensudveksling mellem forskning og praksis.

Jonas Vestergaard Nielsen, jvestergaard@health.sdu.dk / 6550 7699

 

Motion og bevægelse i udskolingen

Henrik Taarsted Jørgensen, hjorgensen@health.sdu.dk / hejo@via.dk / 4095 2407

 

Moving Towards Learning – Understanding and framing teachers’ intrinsic motivation, meaningfulness and didactics for using physical activity as a tool for learning

Louise Stjerne Knudsen, lsknudsen@health.sdu.dk / 2943 7873

 

Implementing a multicomponent activity intervention in the school setting – design, process and effects (afsluttet 2018)

Søren Smedegaard, ssmedegaard@health.sdu.dk / 2866 8884